ผมและคณะผู้จัดทำเว็บไซต์ทางพระนิพพาน มีความตั้งใจอันบริสุทธิ์เพื่อจะเผยแพร่หนังสือ “ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น” เป็นธรรมทานเพื่อสร้างปัญญาบารมี เนื่องจากผมและคณะยังด้อยปัญญาอยู่มาก และปฏิบัติยังไม่ถึงที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ ดังนั้น หากมีข้อผิดพลาดประการใดในเว็บไซต์นี้ กระผมและคณะขอน้อมรับผิดชอบทุกประการ และต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

tangnipparn@hotmail.co.th

มรณานุสติเป็นนิพพานสมบัติ
ผู้ใดนึกถึงความตายมากเท่าไหร่
ความไม่ประมาทในความตายก็มีมากเท่านั้น"การตำหนิผู้อื่น จะผิดหรือถูก
ก็เลวทั้งสิ้น"

(พระราชพรหมยานมหาเถระ หลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุง)